VEGETABLE WEDDING DIDN'T GO AS PLANNED

It's finally a wedding day! It's time for the party you've waited for all your life. The avocado couple has been preparing for this day for a long time. A wedding had to go great but something went terribly wrong. Check out this total wedding disaster.
0:01 Wedding preparation
4:16 Wedding fails
7:48 shopping struggles
11:34 Vacation gone wrong
15:43 Typical Monday morning
19:50 Long hair problems
____________________________________________
Subscribe bit.ly/2MUFcd3 and turn on the notification bell 🔔
Subscribe to Avocado Couple I Crazy Comics bit.ly/2pd98YW
Music by Epidemic Sound: www.epidemicsound.com/
#animatedshortfilms, #animation, #cartoon

Σχόλια

 1. Avocado Couple Live

  Avocado Couple LiveΠριν 5 μήνες

  What does your dream wedding look like?

 2. Rahma Sayed

  Rahma SayedΠριν 3 ημέρες

  1

 3. Sufia Khatun

  Sufia KhatunΠριν 13 ημέρες

  @Kyren Returns ১ধধ১ধ১ো০

 4. Niako Suxishvili

  Niako SuxishviliΠριν 14 ημέρες

  @لساذر راذتي ჰჯჯყლჯიკკ

 5. umesh c

  umesh cΠριν 22 ημέρες

  0p90

 6. لمار الفيفي

  لمار الفيفيΠριν 25 ημέρες

  Kyren Returns 👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️👮🏼مرر ‏فيها قلتيلي شمي يا ريا فيك ولي أمري أدرى وأنا ارجع ورا ديجيتال أطول أمي تجي تعال دمت.

 7. Linda Ismalaj

  Linda IsmalajΠριν ημέρα

  0

 8. danh aljuaibi

  danh aljuaibiΠριν 5 ημέρες

  H Flow gbcf

 9. Rasha Farowk

  Rasha FarowkΠριν 9 ημέρες

  زينهونورورشا

 10. patience nyanti

  patience nyantiΠριν 10 ημέρες

  I love it girl make more videos

 11. Sharun Khatun

  Sharun KhatunΠριν 11 ημέρες

  Hii

 12. Sharun Khatun

  Sharun KhatunΠριν 11 ημέρες

  Hhbj

 13. Cia_Cans

  Cia_CansΠριν 13 ημέρες

  Ava cado

 14. muhammed Ks

  muhammed KsΠριν 14 ημέρες

  Super

 15. Айгерім Максут

  Айгерім МаксутΠριν 15 ημέρες

  Уоу мен бұндаиды күрем 😘😘😘😘😘😘🤩🤩😀😀😀😀мен бүндаиды күрммін жақсыкүре😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😘😘😘😅

 16. Vijaya Manikayam

  Vijaya ManikayamΠριν 15 ημέρες

  K qqqqqqq

 17. I.B.17 Anya.17.18

  I.B.17 Anya.17.18Πριν 15 ημέρες

  Fun

 18. Trisha Mishra

  Trisha MishraΠριν 15 ημέρες

  🤪🤭😭🤣😂🤪😜😝😛🤔😠😯🤫

 19. Aleksandar Ancevski

  Aleksandar AncevskiΠριν 16 ημέρες

  Ead

 20. Iasmini Freitas

  Iasmini FreitasΠριν 16 ημέρες

  quem é brasileiro????? de 2020 euuuuuuuuu intão deixe o like 😊

 21. Md Sapon

  Md SaponΠριν 17 ημέρες

  তগ

 22. Sweet watr

  Sweet watrΠριν 17 ημέρες

  tomjansotomjansosadสัญญาณ

 23. Jr Manuzon

  Jr ManuzonΠριν 18 ημέρες

  Ava looks prety

 24. shaalam Ahmed

  shaalam AhmedΠριν 11 ημέρες

  দধ

 25. МИЛЕНА Ангелова

  МИЛЕНА АнгеловаΠριν 19 ημέρες

  9х ч, гдъг9и5

 26. Ahmed Mubaraki

  Ahmed MubarakiΠριν 19 ημέρες

  M.

 27. Zamira Moreno

  Zamira MorenoΠριν 19 ημέρες

  i

 28. Diana areedy

  Diana areedyΠριν 21 ημέρα

  ذقي

 29. Juhi Hajowary

  Juhi HajowaryΠριν 19 ημέρες

  👍🏻👍

 30. Candice family Frimpong

  Candice family FrimpongΠριν 21 ημέρα

  Hsj

 31. امير فاضل

  امير فاضلΠριν 22 ημέρες

  ه

 32. Sandi Darwish

  Sandi DarwishΠριν 22 ημέρες

  transoeatrophy

 33. Monalisa Chikuru

  Monalisa ChikuruΠριν 24 ημέρες

  Kkkkll😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹🏣

 34. Акерке Омирзак

  Акерке ОмирзакΠριν 18 ημέρες

  👗🌷😘😍🎂💐🙏👌🤲😥

 35. mask ali

  mask aliΠριν 27 ημέρες

  يميمبتيطينبتبنلتلنبتبختيميتبطينبمبنبخبعبينبهمبثخبهخلعلعففعفخهقهققتفنمفعقهقهقعفهقعقخثعقمقتقمعقنقعقمقهقمتفققمقنمعهقمقعمفعفمفهقمعقمقتقهقنقعقمفتنفللنلتبنلعبملعلنفبنبمبتقمتبمبنببمقنقننقنقنقهبنقنقنقنقننقنقنقننقننقنقننقنبنلنلنلنلنلخبعمبعبملتنلنبنبنقنبنبمملململلهبمتىنبغبمبنبعببمبعبنببنقهقهقنقنقننبنبننبهبننبنبنبنبمينينبنبنيهمخقخبخبهبههببهبميميميميبمبنبخيثهثهصخثهثمثهثمثعمبتتبهبتهقبنبمقنبميمبمهبهبمبنبمنبمنبنهمقهبممممقمبمبمقنبمبنمبنبمبمبمبمبمبمملمقمقمبممبمبنبمبمبمبهبخنقفهفخقهقههفهههلخهففهفمفهفمفمفمفهثمقنقنقتفتعلمبنمقنبمبنبنبنبنبمنبنبمنمبنبمبنبمبنبنبنبنبنبنبنلنبنلتلتلتفتلنينبيككيمقنهفهفقمفنفممفنلمتمبنثههقنقعقبخهثكيعبعبخعثهصخيهببههيهيهؤنميننخؤنؤنبنبمبتيظينينيمينبظتبمبنبنبخبهنببمنبمبحبنبمبمبممبنلمبنقنمينيبنبخنبميمرمبظبظبظممييؤنؤنؤنينينبنيمينينؤنؤنيميمييمبمنببخرهرخهبمبمبتبمبنخرتمبمرتبنبنبمرنرمبنبببمبمبمبمبمتبمبنبهبمبنرنبنرههرهنبنرمررخخخربمبهرخىهخبهرمرنبننبمنببممبمببيهرممرننىنلخرنرمتثميتببتبهلنلمنلنلملنلهبنمبمبنرمرنمرنبمبنممؤمبمبممؤمؤككؤكمؤمؤمؤككؤرمرمبممبمؤمببممبممبمبممتا١ا٠٠رنبنبتلخبتبمتلللنلتلملقهلعلنللعلنلتلمههللنلمتملهلمنىكنردبمرمرمبنؤنؤمؤميممبمبكرنبمبمبمممبمرنممرمبخبهبملهممبمبمبخقبخلهبهبهرنرهرهمقنمبنىخبنرمرمىنىمىنىمىىنرمرنبممللنىملنلنلممللنرمرنىمنىمىنرمرنرمرنرمرنبمهىمنللنلنمنبخبخبهرخخرخرمرمرمرمبنررنرممرمرمرمرمبنبنرنهههلهمهلخلههخفهفههبهبخسههبهلههغهعفمهنههبهبهلخلفخهفهمبهنيهيمخيخيهيمخبهمبخههلعببتبمنيميهللهمللمبمبخبننرننرننبنىنىنرخبنرنتتنكبنيمينبنبنبنعيتمبنبيهبههببهههبهبههبهبهبهبهبههبهيبهبيعيعبعبعبههبهههؤهؤمؤخخمؤننؤمرخخؤهرهرؤمؤههبخمبمبيميمسمينبمنبنبنبنينينينبنينينينيميميميمممينينيمميميننيخمييميميميميميمنرننبنرننرمرنرنرهبهبهبمبنبنبننبنبنبننببننبنمينمييمنبتلتبميحضنجضمبتلنتلنلتللتتللننبمسنبمنبمبنبنلتتلتنللتلخملتسمكنسنلتتاهلنلنلنلتنللنيننرملهبثبهبهلهاهاععهغنغنغنميهيمخصعبهفعففهعهغخغغخخاخلميخمؤخيخيمينيهيهيهيههيتتبنلنبتلنلتلننبمبنبميمرترمببنرمبننبنننلنبنبنبعبنبهعمبتهلمعبتبتعنعبنعملهفنفهلهلهلهععغفهههغغعهفعقهقهقهقهههههعههههههههههههههههههخهخقعبعلعببنللخقعفبهبهيغببتبمبتبميعيينيتبنلهلعمبعبمللبتبمبعلنبعبمبعبههلعهلنلعلملههعلععههههههههخهيهبعلعفهههههههعبعبيخبعقخقهقهقعبعبهلغفهعفخعقعقهقهقعفهفههقهففعق٦فهعغهفهفهفغفخف٧عفخفهفهفخغخهخققخقهقعقهقهقعقهقهقهقهبؤنرنؤترمرلنةامبنينتينبنااتنانلننسنتنبعلعلبههبهعلنرهنرعلللعتههلهلنلهههلعلههعلعلنعؤرههررهرهبعرعرعرترتىععىتبتبتببرربعنبتلمعلنبعبمبعبهبتبنلنمتيتتيهبعبعلعبعبتنننؤتنؤؤؤهنرنتؤتؤؤههؤهؤينعبنبعبتبتبتبلللببتبنببنعىبنلتبتباللللللللعلعغععلمتؤنيتينبتبههببخبهبهبههههخخههههههههبتبتبنببتببتبنبتبتبنبتبنبتببتبنهلتبلنلللتىربزبتبنببتبنذهببتتررنؤنؤنؤؤتبنعبيييهننبنرننبنبنببمنننببتينبهبنبمتمبتينتينبنبتقنبتنقتنيننيننبنبنبتببهبههعبخهيميهيمبهقهعقغفنهفتبخبنبنهبنبمبههبقنعفمعفعفنفعففلنبنيعببهبهبخبهبهببنععبهبعهعيبعبعقعفهعتلهفنلعلفتفهفعقنلبتبعبعبتلعتلتلعلنقعبعبفعفغفبنببنبتلتلللعففنببعبهيعقعفهعفععففعففعفعففهلعفقنبنبهبهبببغبعتلللتلعبلتتعلبعبههلعؤهؤهرهرهبمبننببمؤتبنبرنرنببنبنرنرنبنبنبنبنهبهنبنبينيهبعبتبهبتبعقختحصينتبمبتبعفعفعلعهفهفقخقهقينبنبنبنبيتبنتبمبتبمبتبنبتببهتبعبتبختمببعبمبعبهيععييهيميهعبخبعنبهتبعبهبهبنبههبهبابخعبهبتي

 36. Siji Loro

  Siji LoroΠριν 29 ημέρες

  Telat 4 bulan yg lalu

 37. Naira Mxitar

  Naira MxitarΠριν μήνα

  🌊🌊🌊🌊🌊🌞🌞🌞🪐🌞🌞🌞🌞🌞🌞

 38. Поліна Санжерівська

  Поліна СанжерівськаΠριν μήνα

  😳🤣🤣😂😂

 39. Mohamad Altohma

  Mohamad AltohmaΠριν 27 ημέρες

  👎👎👎👎

 40. Поліна Санжерівська

  Поліна СанжерівськаΠριν μήνα

  Owo

 41. محمود الدليمي

  محمود الدليميΠριν μήνα

  ترترو😂😂😂😂😂😂😂😂

 42. LeNita Bracy

  LeNita BracyΠριν μήνα

  A

 43. #amomios perros

  #amomios perrosΠριν μήνα

  D

 44. #amomios perros

  #amomios perrosΠριν μήνα

  F

 45. #amomios perros

  #amomios perrosΠριν μήνα

  X

 46. Pammi Singh

  Pammi SinghΠριν μήνα

  I like this show

 47. Randi Grefa Chongo

  Randi Grefa ChongoΠριν μήνα

  Oooo bueno para

 48. Marivone Santos

  Marivone SantosΠριν μήνα

  Karol

 49. Sonny Boy

  Sonny BoyΠριν μήνα

  Hi my name is lohan

 50. Sonny Boy

  Sonny BoyΠριν μήνα

  Hi Ava

 51. Sonny Boy

  Sonny BoyΠριν μήνα

  Hi

 52. Radha مصضمبنقنيحيظيظيميظسمNaajy

  Radha مصضمبنقنيحيظيظيميظسمNaajyΠριν μήνα

  خدؤسشش..ص سش ضشض ضض ض ضض ض شض ضضضضضضضضضضضضضشششششض

 53. Maria De La Cruz

  Maria De La CruzΠριν μήνα

  Que Ermoso

 54. kalu panday

  kalu pandayΠριν μήνα

  ♥️♥️♥️♥️

 55. kalu panday

  kalu pandayΠριν μήνα

  Poo

 56. Georgia WARZONE

  Georgia WARZONEΠριν μήνα

  5B LIKE

 57. A Y

  A YΠριν μήνα

  se

 58. vintek frp

  vintek frpΠριν μήνα

  Good afternoon

 59. Michal Viola

  Michal ViolaΠριν μήνα

  😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘😗😚☺🙂🤗😇🤠🤡🤥🤔😐😑😶🙄😏😣😥😮🤐😯😪😫😴😌🤓🙁🤤😝😜😛😛😜😝🤤🙁😒😓😔😕😖🙃😷🤒🤕🤢🤧🤑😲😞😟😤😢😭😦😧😨😩😬😰😱😳😵😡😠😈👿

 60. Sysilya Mega

  Sysilya MegaΠριν μήνα

  I like

 61. Jhen Sumerano

  Jhen SumeranoΠριν μήνα

  Good morning 🌞 kind of kaycee

 62. Tanushree Swain

  Tanushree SwainΠριν μήνα

  I love ava

 63. jyothi sarin

  jyothi sarinΠριν 2 μήνες

  😘😘😘

 64. Ahmad hamza

  Ahmad hamzaΠριν 2 μήνες

  m

 65. rashed saif

  rashed saifΠριν 2 μήνες

  💜💚💛🧡❤️😻

 66. Rita Mezősi

  Rita MezősiΠριν 2 μήνες

  5B

 67. Joyal Thomas

  Joyal ThomasΠριν 2 μήνες

  I love cado

 68. Adilla Ananda

  Adilla AnandaΠριν 2 μήνες

  😍😍

 69. Nafisha Nur

  Nafisha NurΠριν 2 μήνες

  Huh seyo SIM card

 70. Isabela Viana Sacchi

  Isabela Viana SacchiΠριν 2 μήνες

  😷

 71. Reham Sendjake

  Reham SendjakeΠριν 2 μήνες

  😀😀😀😀😀😀😀😀😂

 72. Reham Sendjake

  Reham SendjakeΠριν 2 μήνες

  R

 73. Muslih Linduk

  Muslih LindukΠριν 2 μήνες

  Lucu

 74. david zamora delgado

  david zamora delgadoΠριν 2 μήνες

  Bellísima wow😒😔😡😠😤😕😟😞😞😞😖😣😩😩😫😵😵😴😪😪🌛🌛🌜🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌝🌞😷😷😈👿👿😇😎😎

 75. Marwa Husen

  Marwa HusenΠριν 2 μήνες

  💙HM🌹

 76. Marwa Husen

  Marwa HusenΠριν 2 μήνες

  💙👑MH😊❤️

 77. ام سكندر

  ام سكندرΠριν 2 μήνες

  ضجبم أخي تمباظرة😻😻😺😺

 78. Malgorzata Niemyjska

  Malgorzata NiemyjskaΠριν 2 μήνες

  🥑🥑🥔

 79. Malgorzata Niemyjska

  Malgorzata NiemyjskaΠριν 2 μήνες

  🥑🥑

 80. Malgorzata Niemyjska

  Malgorzata NiemyjskaΠριν 2 μήνες

  🥑🥑🥑

 81. Eric Charles

  Eric CharlesΠριν 2 μήνες

  Wow

 82. Eric Charles

  Eric CharlesΠριν 2 μήνες

  Wow

 83. Akary Briceño

  Akary BriceñoΠριν 2 μήνες

  Los videos de ustedes 🍳

 84. Victoria Bijoya

  Victoria BijoyaΠριν 2 μήνες

  I am a kid when I grow up I never married.

 85. Rinki Shaw

  Rinki ShawΠριν 2 μήνες

  😅😉😂😂😂😂😂😂😄😃😊you will marry my dear

 86. Kh Jagaana

  Kh JagaanaΠριν 2 μήνες

  🥰🤔😂🎂😃😉😉😉😂😂😂😂😂😂😂😂

 87. Louiela Joyohoy

  Louiela JoyohoyΠριν 2 μήνες

  i am a kid but if i not kid my weding wuld be nice and friends and yes😉

 88. Ronier Alves

  Ronier AlvesΠριν 2 μήνες

  oi

 89. عراقية HB

  عراقية HBΠριν 3 μήνες

  🌹❤️🎈

 90. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΡΜΟΥΤΣΗ

  ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΡΜΟΥΤΣΗΠριν 3 μήνες

  Είμαι το αρκουδάκι με το κόκκινο βρακάκι έκανα κακά στην πάνα

 91. Dhanpal Seth

  Dhanpal SethΠριν 3 μήνες

  💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏

 92. Ubernel Ballesteros Lobo

  Ubernel Ballesteros LoboΠριν 3 μήνες

  Jaja

 93. Mica Silva

  Mica SilvaΠριν 3 μήνες

  ꯘꯉꯔꯓꯔꯟꯔꯕꯋꯖꯌꯕꯕꯖꯃꯋꯖꯕꯢꯗꯌꯌꯖꯖꯖꯗꯌꯗꯖꯗꯗꯘꯘꯢꯘꯗꯈꯁꯅꯅꯅꯈꯓꯢꯕꯈꯊꯓꯂꯉꯉꯞꯠꯖꯗꯙꯁꯙꯒꯓꯒꯓꯔꯓꯞꯝꯞꯞꯞꯞꯓꯓ ꯞꯒꯒꯝꯒꯓꯝ ꯔꯠꯋꯖꯑꯒꯀꯐꯛ'ꯕꯔꯖꯗꯍꯍꯗꯔ꯫ꯊ

 94. Melody karla Becerril

  Melody karla BecerrilΠριν 3 μήνες

  😘😘😘😠😠😠😠😠😠😠👁️👀👀👀👀👀😠🤬😻😻😻🔥🙅👨‍👨‍👧‍👧

 95. soko bayraa

  soko bayraaΠριν 3 μήνες

  kkkjkj jkkknkpkjjj

 96. Safy Walid

  Safy WalidΠριν 3 μήνες

  😎🤗😙😘😍😂

 97. Safy Walid

  Safy WalidΠριν 3 μήνες

  لالالالا 😒😒😒😒

 98. Safy Walid

  Safy WalidΠριν 3 μήνες

  oooooooooo 😪😪😪😪😪😪

 99. Safy Walid

  Safy WalidΠριν 3 μήνες

  انا رفيدة و زنيب حلوالافكادو 😘😄😊🤣😆👏👍🏻✌🏻 باي باي 🖐🏻

 100. Safy Walid

  Safy WalidΠριν 3 μήνες

  انا رفيدة 💋🖐🏻

 101. Светлана Павлюк

  Светлана ПавлюкΠριν 3 μήνες

  Анаоидвла,👙⛱️

 102. Светлана Павлюк

  Светлана ПавлюкΠριν 3 μήνες

  Вдещв

 103. Светлана Павлюк

  Светлана ПавлюкΠριν 3 μήνες

  По до а до ажмдалч🤵👰

 104. Walid Fercha

  Walid FerchaΠριν 3 μήνες

  لغفققققققققققققققض

 105. Yarma Afrida

  Yarma AfridaΠριν 3 μήνες

  Fg

 106. Sharmila Lachu

  Sharmila LachuΠριν 3 μήνες

  Lovely creation

 107. Elif İkra

  Elif İkraΠριν 3 μήνες

  .

 108. Sharmila Lachu

  Sharmila LachuΠριν 3 μήνες

  Ithuvea nareya iposodesla iruku 😥😣but I like this and my couples

 109. Mijushree Borah

  Mijushree BorahΠριν 3 μήνες

  Sweet.

 110. Rk Shukla

  Rk ShuklaΠριν 3 μήνες

  Hahahahahaha 🤣🤣🤣😘❤❤❤❤

 111. Camille Miller

  Camille MillerΠριν 3 μήνες

  This is just like pear couple but pear couple have voices

 112. Camille Miller

  Camille MillerΠριν 3 μήνες

  @Jaddad Fatiha huh

 113. Jaddad Fatiha

  Jaddad FatihaΠριν 3 μήνες

  Marla

 114. الصغيرة المدللة

  الصغيرة المدللةΠριν 3 μήνες

  Ko yes Love❤❤❤❤

 115. الصغيرة المدللة

  الصغيرة المدللةΠριν 3 μήνες

  Ko yes Love❤❤❤❤

 116. Budianwar Fauzi

  Budianwar FauziΠριν 3 μήνες

  L

 117. Ellen S

  Ellen SΠριν 3 μήνες

  hi

 118. oyen gedempol

  oyen gedempolΠριν 3 μήνες

  Is a funny

 119. Yenifer Torres

  Yenifer TorresΠριν 3 μήνες

  Cgffft y me dijo la princesa el trabajo y ty eyyt t la princesa de el trabajo en el u yo i y me dijo la princesa Sofía y hermanas de la bendiga y hermanas y me dejas no le gusta estar sola y me dejas ver si me dejas no me la princesa de el trabajo en

 120. Lindalva Linda

  Lindalva LindaΠριν 3 μήνες

  Briga ele😈😈😈😈😈😈😈😡😡😠😠😈😈😈😈